Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Online žiadosť o vydanie rezidentskej karty – obyvateľ

V zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti UNIPA spol. s. r. o.

titul:
meno:
priezvisko:
číslo občianskeho preukazu:
ulica:
číslo vchodu *:
číslo bytu:
email:
telefón:
formát: 00421905123456
EČV (evidenčné číslo vozidla):
formát: PD123AB
žiadam o predĺženie existujúcej RK:
(platí iba pre platnú RK)
RK pre elektromobil:
kontrolný reťazec:
CAPTCHA Image - sem opíšte kód z obrázka
* číslo rodinného domu
Som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú uložené v databáze spoločnosti TSMPD s. r. o., Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza a budú použité výhradne k spracovaniu žiadosti o vydanie rezidentskej karty. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a s údajmi bude nakladané dôverne a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť vyplnených údajov.

Zároveň som bol poučený/á o svojich právach podľa § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /poučenie je uvedené nižšie/.

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

V zmysle § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s. r. o. v súlade s predpokladaným spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov.

Osobné údaje oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o. na základe osobitných zákonov (zákon o ochrane osobných údajov, obchodný zákonník, občiansky zákonník). Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s. r. o., IČO 31579183, Košovská 1, Prievidza 971 01 (ďalej „spoločnosť“), ktorá má zabezpečenú ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

Názov informačného systému je:
- IS Parkovacie karty.

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie parkovacieho systému mesta Prievidza a vedenie evidencie držiteľov parkovacích kariet, na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, podľa občianskeho zákonníka a parkovacieho poriadku mesta Prievidza. Predmetné osobné údaje zabezpečuje pre prevádzkovateľa rovnako sprostredkovateľ (Turisticko informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.).

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov (§20 zákona). V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 zákon; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
- sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému spoločnosti, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.
 
 

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
66 % (214)
Nie
27 % (88)
Niekedy
7 % (21)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
143175

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android