Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Online žiadosť o vydanie rezidentskej karty – obyvateľ

V zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o.

titul:
meno:
priezvisko:
číslo občianskeho preukazu:
ulica:
číslo vchodu *:
číslo bytu:
email:
telefón:
formát: 00421905123456
EČV (evidenčné číslo vozidla):
formát: PD123AB
žiadam o predĺženie existujúcej RK:
(platí iba pre platnú RK)
RK pre elektromobil:
kontrolný reťazec:
CAPTCHA Image - sem opíšte kód z obrázka
* číslo rodinného domu
Som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú uložené v databáze spoločnosti TSMPD s.r.o., Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza a budú použité výhradne k spracovaniu žiadosti o vydanie rezidentskej karty. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a s údajmi bude nakladané dôverne a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť vyplnených údajov. Zároveň som bol poučený/á o svojich právach podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /poučenie sa nachádza na zadnej strane tejto žiadosti/.


Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. v súlade s predpokladaným spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov.

Osobné údaje oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na základe osobitných zákonov (zákon o ochrane osobných údajov, obchodný zákonník, občiansky zákonník).

Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o., IČO 31579183, Košovská 1, Prievidza 971 01 (ďalej „spoločnosť“), ktorá má zabezpečenú ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

Názov informačného systému je:
- IS Parkovacie karty.

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie parkovacieho systému mesta Prievidza a vedenie evidencie držiteľov parkovacích kariet, na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné osobné údaje zabezpečuje pre prevádzkovateľa rovnako sprostredkovateľ (Turisticko informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.).

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov (druhá hlava zákona). V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo:
1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
4. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 
 

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
67 % (239)
Nie
27 % (97)
Niekedy
6 % (23)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
194193

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android