Informácie

Regulácia statickej dopravy v CMPZ v Prievidzi

parkovanie Na základe poverenia mesta Prievidza pripravila mestská spoločnosť UNIPA projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza, pre ktorý sa mesto rozhodlo z týchto dôvodov:

 • Návštevníci centra mesta, ale najmä jeho obyvatelia, sú denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou, ale aj dynamickou dopravou v tejto časti mesta.
 • V súčasnej situácii sú od skorých ranných hodín sú parkovacie miesta v centre obsadené dlhodobým státím vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem.
 • Majitelia nehnuteľností (vo väčšine prípadov) dlhodobo neriešia, resp. riešia v nedostatočnom rozsahu problém statickej dopravy pre svojich nájomníkov a klientov.
 • Krátkodobí návštevníci centra vyhľadávajúci služby v prevádzkach a inštitúciách v centre sú preto nútení využívať platené parkoviská, čo zapríčiňuje zníženú návštevnosť centra mesta. Centrum stráca svoju spoločenskú a obchodnú funkciu.
 • Napriek tomu, že mesto dotuje mestskú hromadnú dopravu viac ako miliónom eur ročne, obyvatelia preferujú individuálnu dopravu do centra mesta.
 • Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest.
 • Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35 637 vozidiel v roku 2003 na 55 999 v roku 2010, teda o takmer 60%.

Jedným z najúčinnejších riešení, ktoré sa osvedčilo v mnohých mestách, je regulácia potreby parkovania. Tú je možné dosiahnuť efektívne a rýchlo jeho spoplatnením. Pri tomto riešení sú okrem dosiahnutia účinnej regulácie, najmä dlhodobého státia v centre mesta, prínosy ekonomické a v neposlednom rade aj ekologické.

Projekt regulácie statickej dopravy je navrhovaný so zreteľom na tieto kritériá:

 • Primárnym cieľom regulácie nie je vyberanie poplatkov, ale zvýšenie obrátkovosti parkovísk v centre mesta a tým oživenia jeho spoločenskej funkcie. Úmerne tomu musia byť nastavené tarify.
 • Správcom systému bude spoločnosť v 100% vlastníctve mesta. Mesto si zachová dosah na cenotvorbu a súčasne v meste zostane vygenerovaný zisk.
 • Tarify budú nastavené s výraznou cenovou preferenciou krátkodobého státia
 • Systém musí byť užívateľsky komfortný a zrozumiteľný.
 • Systém musí riešiť parkovanie obyvateľov dotknutých území formou rezidentského parkovania
 • Súčasne s projektom regulácie je nutné navrhnúť možnosti budovania parkovísk v dotknutom území.

Označenie parkovacích plôch

Označenie parkovacích plôch

Návštevnícka forma parkovania

 • ULIČNÉ PARKOVANIE - NEPRAVIDELNÝ NÁVŠTEVNÍK / krátkodobé parkovanie
  • spôsob platby
   • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v CMPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená (v Prievidzi ako jedinom meste na Slovensku). Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta. Prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená.
   • jednorázová parkovacia karta (JPK) Jednorazová parkovacia karta slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v CMPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Parkovacia karta sa dá zakúpiť na označených predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete parkovacích kariet. Len správne označená a umiestnená parkovacia karta je platná.
  • mapa centrálnej mestskej parkovacej zóny (CMPZ) (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PARKOVISKÁ - PRAVIDELNÝ NÁVŠTEVNÍK / dlhodobé parkovanie
  • Ul. Andreja Hlinku - parkovisko je zabezpečené automatickým bezobslužným systémom. Kapacita parkoviska je 65 parkovacích miest. Ak doba od vstupu do výstupu z parkoviska nepresiahne 10 minút, parkovanie je zdarma. V prípade, že kapacita parkoviska je naplnená , na softwarovo riadenom semafore svieti signálne svetlo červenej farby.
   • spôsob platby - Existujú dva spôsoby úhrady za parkovanie. Prvý spôsob je prostredníctvom predplatenej parkovacej karty, ktorú je možno dobiť predvolenými peňažnými hodnotami alebo prostredníctvom hotovosti
    • hotovosť (cenník) - v prípade, že klient parkoviska nemá predplatenú parkovaciu kartu, musí pri vstupe na parkovisko stlačiť tlačidlo na vjazdovom terminály. Terminál vydá klientovi dočasnú parkovaciu kartu, na ktorej sa zaznamená dátum a čas príchodu. Pred odjazdom z parkoviska je potrebné zaplatiť parkovné prostredníctvom automatu. Automat na úhradu parkovného je viditeľne označený a nachádza sa v strede parkoviska. Po vložení karty do automatu sa zaznamená dátum a čas a automat vypočíta sumu za parkovanie. Úhrada za parkovanie sa realizuje v hotovosti. Po vložení vypočítanej sumy parkovného (finančnej hotovosti) do automatu klient kartu zoberie a vloží do výjazdového terminálu, nachádzajúceho sa pri výjazdovej rampe. Od uhradenia stanovenej ceny za parkovanie, po odjazd vozidla z parkoviska, je stanovená časová rezerva 15 minút.
    • predplatná parkovacia karta (PPK) (cenník, predajné miesto PPK) - slúži na bezhotovostnú úhradu parkovného. Pri vstupe na parkovisko je nutné PPK priložiť k snímaču bezkontaktných kariet. Snímač vykoná registráciu do systému, resp. zaznamená dátum a čas príchodu. Pri výjazde z parkoviska je nutné kartu opäť priložiť k snímaču pri výjazde, zaznamenávajúcemu dátum a čas odchodu. Snímač z predplatenej karty odčíta príslušnú sumu za parkovanie. Kartu je možné zakúpiť si u obsluhy parkoviska na Dlhej ulici.
   • mapa (ukázať)

Rezidentská forma parkovania

 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v CMPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape, resp. v v tabuľke. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Predaj rezidentských kariet – návšteva bude v sídle spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na Košovskej 1 v Prievidzi.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)

Formy platieb

Ako uhradiť parkovné cez SMS

Zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v tvare PD medzera evidenčné číslo vozidla, napr. TN123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je TN 123 XY na 2 hodiny.

Príklad:
text SMS: PD TN123XY 2 na tel. číslo:2200

Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) miesta – centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi
TN123YX je evidenčné číslo vozidla
2 je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 2 hodiny. V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.
Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať na web stránke www.parkovanieprievidza.sk. SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď cenník). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
Daňový doklad si je možné vytlačiť tu

Vzor rezidentskej karty

rezidentská parkovacia karta - občan (vzor)

Vzor jednorázovej pakrovacej karty (JPK)

jednorázová parkovacia karta (vzor)

Označenie predajného miesta JPK

označenie predajného miesta JPK

Predajná sieť parkovacích kariet

Mapa: predajné miesta jednorázových parkovacích kariet

Predajné miesto predplatných parkovacích kariet

Predplatné parkovacie karty je možné si zakúpiť v pokladni na parkovisku na Dlhej ulici

Návod na použitie jednorázovej parkovacej karty

Na jednorazovej parkovacej karte je po príchode na spoplatnené parkovacie miesto v CMPZ nutné:

 • a) vyznačiť dobu začatia parkovanie zoškrabaním políčok: hodina, minúta, deň a mesiac;
 • b) takto označenú parkovaciu kartu umiestniť za predné sklo (na prístrojovú dosku) vozidla tak, aby bolo vidieť lícnu stranu parkovacej karty.

Len takto označená a umiestnená jednorazová parkovacia karta je platná 1 hodinu do vyznačenia.

Ako príklad správneho vyplnenia je zobrazená jednorazová parkovacia karta, na ktorej je vyznačené začatie parkovania o 7 hodine, 20 minúte, dňa 30. novembra. Platnosť takto vyplnenej karty je 1 hodina, to znamená, že platnosť je do 8.20h, 30. novembra.

V prípade, že chce klient zaplatiť parkovné na 2 hodiny, za sklo motorového vozidla je nutné umiestniť ďalšiu parkovaciu kartu, vyplnenú údajmi od konca platnosti prvej karty. Rovnako sa postupuje v prípade parkovania na 3 a viac hodín.

návod na použitie jednorázovej parkovacej karty

Podmienky na získanie rezidentskej karty

Rezidentská karta – obyvateľ (RK-O) môže byť vydaná iba obyvateľovi (FO - nepodnikateľ) s trvalým pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne, ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Pri výdaji RK-O predloží žiadateľ tieto doklady:
a) občiansky preukaz
b) technický preukaz vozidla, ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom. Evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O.

Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do Turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza

Rezidentská karta – podnikateľ (RK-P) môže byť vydaná iba pre podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v centrálnej mestskej parkovacej zóne a zároveň je podnikateľský subjekt vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Pri výdaji RK-P je nutné predložiť tieto doklady:
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo, resp. miesto prevádzky.
b) technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom, resp. držiteľom je žiadateľ - podnikateľský subjekt. Evidenčné číslo vozidla bude vyznačené na RK-P.

Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť do Turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza

Rezidentská karta – návšteva (RK-N) môže byť vydaná iba obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Pri výdaji RK-N je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz, resp. iný relevantný doklad o trvalom pobyte a údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-N vydaná.

Na vydanie rezidentskej karty – návšteva, je nutné vyplniť písomnú žiadosť a doručiť ju do Turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
67 % (238)
Nie
27 % (97)
Niekedy
6 % (22)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
192423

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android