www.parkovanieprievidza.sk

Vytýčenie centrálnej mestskej parkovacej zóny (CMPZ)

Vytýčenie centrálnej mestskej poarkovacej zóny (CMPZ)

Ulice zatriedené do rezidentských pásiem

Rezidentské
pásmo
A
B
C
D
E
Ulica
T. Vansovej
A. Hlinku
Hviezdoslavova
Kláštorná
M. Mišíka *1
Nám. Slobody
Pribinovo nám.
Š. Moyzesa
Matice Slovenskej *2
Staničná
Krátka
Športová
Lúčna *3
Kvetná
Jesenského
Medzibriežky
Mariánska
Vinohradnícka
Záhradnícka
J. Hollého
M. Hodžu
Rastislavova
A. Škavrana
Matice Slovenskej *4
Nábr. sv.
Cyrila
Dlhá
Bakalárska
Šumperská
Košovská cesta
M. Mišíka *5
G. Švéniho
*1 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 1 - 13 a 2 - 20
*2 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 2 – 10
*3 - Lúčna pre orientačné čísla domov 1 - 31 a 2 - 8
*4 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 12 - 24
*5 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 15 - 27 a 22 - 40

Návštevnícka forma parkovania

 • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v CMPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta. Prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená.
 • MOBILNÁ PARKOVACIA APLIKÁCIA Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
  V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu virtuálneho parkovacieho lístka. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“. Spôsob úhrady za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Príloha č. 2 „Cenník“). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
  Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.“

Rezidentská forma parkovania

 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v CMPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape resp. v tabuľke. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bez úhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. CMPZ je rozdelená do 5 rezidentských pásiem (A, B, C, D a E). Zaradenie ulíc do jednotlivých pásiem je prehľadne zobrazené na mape, resp. v v tabuľke. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Predaj rezidentských kariet – návšteva bude v sídle spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na Mariánskej 17 v Prievidzi.
  • mapa rezidentskách pásiem (ukázať)
  • tabuľka ulíc pre jednotlivé rezidentské pásma (ukázať)

Ako uhradiť parkovné cez SMS

Zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v tvare PD medzera evidenčné číslo vozidla, napr. TN123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je TN 123 XY na 2 hodiny.

Príklad:
text SMS: PD TN123XY 2 na tel. číslo:2200

Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) miesta – centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi
TN123YX je evidenčné číslo vozidla
2 je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 2 hodiny. V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.
Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať na web stránke www.parkovanieprievidza.sk. SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď cenník). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
Daňový doklad si je možné vytlačiť tu alebo tu (platné od 18.4.2024)

Ako uhradiť parkovné cez Mobilnú parkovaciu aplikáciu

Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu virtuálneho parkovacieho lístka. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“. Spôsob úhrady za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Príloha č. 2 „Cenník“). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.

Podmienky na získanie rezidentskej karty

Všeobecne záväzné nariadenie mesta - aktuálne platné VZN